ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR

İş bu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”); “deerdef.com” internet sitesinin Yakut CD.32 Ada Sedef 14 NO:46 34758 Ataşehir/ İstanbul adresinde bulunan VRS ORGANİZASYON REKLAM İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ ( “FİRMA” ) ile; aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı ( “Üye” ) arasında, Üye’nin firmanın sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

Satıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satışa sunan ya da satan tüzel kişiyi ifade eder.

Alıcı: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Hizmet Sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

Aracı Hizmet Sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, firma tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere firmanın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve www.deerdef.com platformu üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hizmetler: Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla firma tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin VRS ORGANİZASYON Danışmanlık ve Reklam İlet.Hiz.TİC.LTD  internet sitesi “DEERDEF.COM” dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

MADDE 3 –TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, “deerdef.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, FİRMA’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

ÜYE, FİRMA tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından FİRMA’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, FİRMA’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Üye, “deerdef.com” internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

Üye, “deerdef.com” internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.

“deerdef.com” internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin FİRMA’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. FİRMA’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

FİRMA, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, “www.deerdef.com” internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden FİRMA’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, FİRMA’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, FİRMA’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

FİRMA’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, FİRMA’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

“www.deerdef.com” internet sitesi yazılım ve tasarımı FİRMA mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

FİRMA tarafından “deerdef.com” internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

FİRMA,üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)yasal gereklere uygun hareket etmek veya FİRMA’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) FİRMA ve “deerdef.com web sitesi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

“Deerdef.com” web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye “deerdef.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

FİRMA,sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya “deerdef.com” web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

FİRMA,üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

Taraflar,“deerdef.com’a  ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

FİRMA,iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 4- KULLANIM BEDELİ

Site üyeliği için herhangi bir ücret talep edilmemekle birlikte Üye, Site’de yer alan hizmetler faydalanmak ister ise işbu ücretli hizmetler kapsamında Taraflar arasında beyan edilen mesafeli satış,iade ve değişim politikası geçerli olacaktır.

“deerdef.com” internet sitesi kapsamında FİRMA verilen hizmetlerin ücretlerini belirleme ve değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

MADDE 5 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Site’de yer alan unvan, işletme adı,marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları FİRMA’ya ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Site’nin ziyaret edilmesi veya sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

MADDE 6 – MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda,FİRMA Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, FİRMA için, gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek yahut bu durumlar için FİRMA’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 7- SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

FİRMA, dilediği zaman Site’de sunulan hizmetleri ve Sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

MADDE 8- SÖZLEŞME’NİN DEVRİ

FİRMA, Site üzerinden sunduğu hizmetleri bizzat kendisi verebileceği gibi anlaşmalı kurum/kuruluşlardan destek alabilir. Üye bu hususa peşin olarak onay verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, FİRMA’nın site üzerinden sunduğu hizmetlerin kişiye bağlı olma niteliğinden ötürü Sözleşme’den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve/veya temlik etmeyeceğini, Sözleşme dışı 3. Kişilere kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9 – GİZLİLİK

Üye tarafından FİRMA’ya yazılı ve/veya sözlü olarak açıklanan ve/veya Taraflar’ın yürüttükleri iş kapsamında öğrenilen Üye’ye ait tüm veriler işbu gizlilik maddesi altında koruma alanı bulacaktır.

FİRMA’nın sorumluluğunu gerektirmeden, söz konusu gizli bilginin zaten biliniyor olması ve/veya FİRMA tarafından gizlilik kuralının ihlali olmaksızın gizli bilginin kamuya açık hale gelmesi halinde, İşbu Sözleşme’deki hükümlerin hiçbiri uygulama alanı bulmayacaktır.

Ayrıca, gizli bilgilerin yürürlükte olan kanunlara ve/veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu,benzeri düzenleyici bir resmi kurumun yetkisine ya da mahkeme kararına dayanılarak talep edilmesi halinde, öncelikli olarak FİRMA tarafından Üye’ye bilgi verilecek ve sonrasında bu bilgileri talep eden kişilere bu bilgilerin gizliliği konusunda gerekli uyarılar yapılacak ve gerekli tedbirlerin alınması istenecektir.

Üye, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat uyarınca tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, FİRMA’nın kendisi ile elektronik ortam üzerinden iletişime geçmesine onay verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, FİRMA’ya bildirdiği/aktardığı/ilettiği Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini geçerliliğini kabul ettiğini, anladığını ve KVKK kapsamında Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine ve/veya aktarılmasına hiçbir sosyal, finansal, psikolojik vb. baskı olmaksızın açık onay ve rızasının olduğunu; KVKK kapsamında kendisine tanınmış olan haklarını ve içeriğini bildiğini ve anladığını yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde Kişisel Veriler’inin FİRMA tarafından işlenip yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11 – SÜRE

Sözleşme, kişinin üyelik vasfını kazanması ile başlar, Hizmet Sağlayıcı’nın haklı nedenle Üye’nin üyeliğini feshetme hali saklı kalmak kaydıyla Üye’nin üyeliğini silmesi anı süresi boyunca yürürlükte kalır.

MADDE 12 – TEBLİGAT

Üye ile kayıt olurken bildirdikleri e-posta adresi ve/veya telefonu vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır.

E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, belirtilen e-posta adresine gönderilecek tebligatların, tebellüğ edilmiş olsun ya da olmasın geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Sözleşmesi’nin tatbik ve tefsirinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku geçerli olup İstanbul Adliyesi mahkemeleri ve icra müdürlükleridir.

MADDE 14- KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez

MADDE 15 – YÜRÜRLÜK

Üye, 6 (altı) sayfa ve 15 (onbeş) maddeden ibaret işbu Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul beyan ve taahhüt eder. Sözleşme, Üye’nin onayı ile karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.